Obraz
Plansza

1/2022 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

                                                                                                                                        Ujazd, dn. 17.01.2022r.

 

                                                              OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ BUD-UJ RAZEM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na przedsięwzięcie: "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej "

Termin i miejsce składania wniosków o powierzenie grantu:

Od dnia 31.01.2022r. do dnia 01.03.2022r., w godzinach od 9:00 do 15:00

Miejsce i tryb składania wniosków:  

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”,Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników składa się w terminie i miejscu podanym powyżej: bezpośrednio tj. osobiście, lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej i dołączonych do nich wersjach elektronicznych

Zakres tematyczny projektu:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej    

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszenia:

Wysokość dostępnych środków na operacje w ramach naboru nr 1/2022 na przedsięwzięcie „Rozwój i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu” wynosi 770 000,00 zł/ 192 500,00 euro

Załączniki:

Ogloszenie_o_naborze_1_2022_swietlice_duze.doc

1.B.2._Karta_weryfikacji_zgodnosci_operacji_z_LSR.pdf

2.Kryteria_wyboru_operacji_inne_niz_granty_-_aktualizacja_z_dn._11.02.2021r.pdf

3.Cele_i_wskazniki_1_2022swietlice_duze.doc

4.WoPP_19_2_I_4z_z_danymi_LGD_4.xlsx

WoPP_19_2_I_4z_ark_wspolwn.pdf

WoPP_19_2_I_4z_ark_wspolwn.xlsx

5.Instrukcja_wypelniania_wniosku_o_przyznanie_pomocy..pdf

6.Zalacznik_nr_6_do_ogloszenia_1_2022.docx

7.Zalacznik_nr_7_do_ogloszenia_o_naborze_wnioskow_nr_2_20211.docx

8.Umowa_o_przyznaniu_pomocy.pdf

Zalacznik_1_zestawienie_finansowo-rzeczowe_operacji.pdf

Zalacznik_2_wykaz_dzialek_ewidencyjnych.pdf

Zalacznik_3_kary_administracyjne_za_naruszenie_przepisow_zamowien_publicznych.pdf

9..Wniosek_o_platnosc_4z_1.pdf

Wniosek_o_platnosc_4z_1.xlsx

10.Instrukcja_wypelniania_wniosku_o_platnosc_4z.pdf

11.LSR_aktualizacja_21.06.2021_JS.pdf

12.Regulamin obrad Rady

13.Zalacznik_nr_13_do_Kryteriow_wyboru_operacji_DUZE_JS__11.02.2021.docx

14.Zalacznik_nr_14_do_Kryteriow_wyboru_operacji_DUZE_JS__11.02.2021.docx

15.Formularz_GRUPY_DEFAWORYZOWANE_.pdf

16.Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Data: Poniedziałek, 17 stycznia 2022r.  1284 wejść.

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2023 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje