Obraz
Plansza

4/2017 - Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi

                                                                                                                                                           Ujazd, dn.25.09.2017 r.

                                                                 OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ BUD-UJ RAZEM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

Od dnia 16.10.2017 r. do dnia 03.11.2017 r., w godzinach od 9:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”, Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd.

II. Tryb składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników składa się w terminie i miejscu podanym powyżej: bezpośrednio tj. osobiście, lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej i dołączonych do nich wersjach elektronicznych*.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data przyjęcia w biurze Lokalnej Grupy Działania „BUD-UJ RAZEM”.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć  na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

 * wersja elektroniczna powinna zawierać Wniosek o przyznanie pomocy, Biznesplan. Dokumenty muszą być tożsame z wersją papierową.

III. Forma wsparcia:

Refundacja kosztów kwalifikowalnych.

Do poziomu 70% w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Intensywność pomocy dla jednostek sektora finansów publicznych wynosi 63,63%.

Intensywność pomocy dla pozostałych podmiotów wynosi 100%.

IV. Zakres tematyczny:

Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, zgodnie z §2 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.).

V. Warunki udzielenia wsparcia:

Operacja musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.), a ponadto zostać uznana za zgodną z LSR, w tym zgodną z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja musi uzyskać minimum 14 pkt. zgodnie z Kartą oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.

W przypadku, gdy dwa wnioski uzyskają tą samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie termin (dzień, godzina) przyjęcia wniosku.

VI. Kryteria wyboru operacji

Są dostępne na stronie internetowej www.buduj.eu oraz stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

VII. Planowane do osiągnięcia w ramach naboru cele i wskaźniki

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze.

VIII. Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia warunków udzielenia wsparcia:

  1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 8 do ogłoszenia o naborze.
  2. Wykaz wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 9 do ogłoszenia.
  3. Poza ww. dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, należy załączyć wszystkie inne dokumenty, które pozwolą na ocenę wniosku.

Spełnianie przez Wnioskodawcę i operację objętą wnioskiem o przyznanie pomocy warunków przyznania pomocy będzie również weryfikowane na podstawie informacji zawartych w wypełnionym wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanie.

IX. Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru

Wysokość dostępnych środków na operacje w ramach naboru nr 4/2017 na przedsięwzięcie „Tworzenie i rozwój centrów przetwórstwa lokalnego” wynosi 375 000 zł.

X. Miejsce udostępniania LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność wraz z instrukcjami oraz formularza umowy o przyznaniu pomocy.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami oraz formularza umowy o przyznaniu pomocy dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” www.buduj.eu jak również w biurze LGD „BUD-UJ RAZEM”, Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.buduj.eu oraz w biurze LGD „BUD-UJ RAZEM”, Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd.

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD „BUD-UJ RAZEM”, Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, telefon (43) 842 35 22, email: biuro@buduj.eu  

XI. Typy operacji możliwe do realizacji w ramach danego przedsięwzięcia

Zgodnie z zapisami LSR (rozdział V) w ramach przedsięwzięcia „Tworzenie i rozwój centrów przetwórstwa lokalnego” mogą być realizowane następujące typy operacji:

- remonty i budowa mające na celu stworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego, wyposażenie inkubatora przetwórstwa lokalnego.

Załączniki:

1. Karta weryfikacji zgodności

2. Lokalne_kryteria_wyboru_operacji.PDF

3. Planowane_do_osiagniecia_w_ramach_naboru_nr_4_2017_cele_i_wskazniki.docx.doc

4. Formularz wniosku o przyznanie pomocy Wniosek_o_przyznanie_pomocy_z_danymi_Stowarzyszenia_LGD_BUD-UJ_RAZEM1_4.xlsx

- Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz

- Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z  WoPP_19_2__I_2z__1__1.xlsx

5. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

6. Wzór biznesplanu

- Biznesplan (.pdf) - otwórz

- Biznesplan (.docx)  BP_I_2z_1.docx

- Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx)  BP_inne_1.xlsx

7. Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu - otwórz

8. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia Zalacznik_nr_8_do_ogloszenia_4_2017.docx

9. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji Zalacznik_nr_9_do_ogloszenia_o_naborze_wnioskow_nr_4_2017.docx

10. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

- Oświadczenie (.pdf) - otwórz

- Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa_.excel.xlsx

- Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

11. Formularz umowy o przyznaniu pomocy.

- Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz

- Zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz

- Wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

- Kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - otwórz

- Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) - otwórz

12. Formularz wniosku o płatność.

- Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz

- Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z  WoP_19_2_I_W__2z_IW.xlsx

13. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność -otwórz

-  Sprawozdanie_z__realizacji_Biznesplanu_przykladowy_wzor_-_.excel.xlsx

- Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz

14. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” na lata 2014-2020 – otwórz

15.  Regulamin obrad Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” - otwórz

 

Data: Poniedziałek, 25 września 2017r.  3219 wejść.

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2021 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje