Obraz
Plansza

3/2017/G - Działania służące wzmacnianiu kapitału społecznego

                                                                                                                                                              Ujazd, 30.06.2017 r.

                                                             OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2017/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ BUD-UJ RAZEM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na przedsięwzięcie:

                                          „Działania służące wzmacnianiu kapitału społecznego”

                                                 realizowane w ramach Projektu Grantowego
 

I. Termin i miejsce składania wniosków o powierzenie grantu:

Od dnia 28.07.2017 r. do dnia 25.08.2017 r., w godzinach od 9:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”, Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd.

II. Tryb składania wniosków:

Wnioski o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników składa się w terminie i miejscu podanym powyżej: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data przyjęcia w biurze Lokalnej Grupy Działania „BUD-UJ RAZEM”.

Wniosek o powierzenie grantu należy wypełnić w generatorze wniosków udostępnionym za pośrednictwem strony internetowej www.buduj.eu i złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami.

III. Zakres tematyczny:

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (§2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm).

IV. Wysokość limitu środków w ramach ogłoszenia

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru nr 3/2017/G na przedsięwzięcie „Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru” wynosi 79 000 zł.

V. Czas realizacji zadania grantowego:

Zadania grantowe wybrane do finansowania i na które zostanie podpisana umowa o powierzenie grantu należy zrealizować do 30.09.2018 r. (złożenie wniosku o rozliczenie grantu).

VI. Intensywność pomocy:

Wsparcie w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych.

Zaliczka w wysokości 80% wypłacana jest niezwłocznie po podpisaniu umowy o powierzenie grantu, 20% wypłacane po zrealizowaniu zadania na podstawie zatwierdzonego wniosku o rozliczenie grantu.

Wysokość grantu powierzonego na realizację jednego zadania nie może być wyższa niż 50 000,00 zł oraz niższa niż 5 000,00 zł, z zastrzeżeniem, że suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty środków przeznaczonych na ten projekt.

VII. Planowane do realizacji w ramach Projektu Grantowego zadania

W ramach realizacji Projektu Grantowego planuje się realizację zadań polegających na organizacji warsztatów, pokazów, szkoleń, spotkań tematycznych.

VIII. Cele i wskaźniki projektu grantowego

Cel ogólny LSR

Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD „BUD-UJ RAZEM”

Cel(e) szczegółowe LSR

Rozwój kultury poprzez wspieranie inicjatyw z zakresu dziedzictwa kulturalnego, historycznego i przyrodniczego

Przedsięwzięcia

Działania służące wzmocnieniu kapitału społecznego mieszkańców

Wskaźnik

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

Liczba przeprowadzonych warsztatów, szkoleń i  spotkań

sztuka

43

0

10

33

IX. Warunki udzielenia wsparcia:

Zadanie musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.), a ponadto zostać uznane za zgodne z LSR, w tym zgodne
z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Weryfikacja zgodności projektu z ww. rozporządzeniem oraz z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 będzie odbywała się na podstawie Karty wstępnej oceny formalnej wniosku o powierzenie grantu - weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020.

Projekt musi przyczyniać się do osiągnięcia celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju, co będzie weryfikowane na podstawie Karty oceny zgodności operacji z LSR.

Projekt musi przyczyniać się do osiągnięcia celów Projektu Grantowego, co będzie weryfikowane na podstawie karty oceny merytorycznej wniosku o powierzenie grantu.

Projekt musi uzyskać minimum 12 pkt. zgodnie z Kartą oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji

Operacja musi realizować wskaźniki wskazane w pkt. VIII ogłoszenia.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez LGD przy zastosowaniu lokalnych kryteriów wyboru. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie lokalnych kryteriów wyboru zaś w przypadku, gdy dwa wnioski otrzymają taką samą ocenę punktową w trakcie procesu oceny przez Radę, wówczas pozycję wyższą na liście wybranych operacji otrzymuje wniosek z wcześniejszą datą i godziną przyjęcia.

Szczegółowe warunki realizacji zadań grantowych zostały również określone w Procedurze wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych oraz w Umowie o powierzenie grantu.

X.  Grantobiorca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego naboru:

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, spełniające warunki ww. rozporządzenia.

XI. Kryteria wyboru operacji

Są dostępne na stronie internetowej www.buduj.eu oraz stanowią załącznik nr 11 do Ogłoszenia.

XII. Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia warunków udzielenia wsparcia:

1.Dokument tożsamości – kopia.

2.Potwierdzenie zamieszkania, zameldowania na obszarze LGD - np. zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności – oryginał.

3.Dokumenty potwierdzające status wnioskodawcy i adres rejestrowy - aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał

4.Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym nadanym zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2012 r. poz.86) – jeżeli został nadany - kopia

5.Dokumenty potwierdzające, że Grantobiorca:

a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

b)  posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

c)  posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub

d)  wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować – oryginał lub kopie

6.Dokumenty potwierdzające, ze planowany do realizacji projekt przyczyni się do pobudzenia aktywności mieszkańców – oryginał lub kopia. Jeżeli Wnioskodawca chce otrzymać punkty w ramach kryterium Operacja przyczyni się do pobudzenia aktywności mieszkańców.

7.Dokumenty potwierdzające, ze planowany do realizacji projekt jest innowacyjny – oryginał lub kopia. Jeżeli Wnioskodawca chce otrzymać punkty w ramach kryterium Innowacyjność projektu

8.Dokumenty potwierdzające, że planowany do realizacji projekt zawiera inwestycje wpływające na ochronę środowiska oraz przeciwdziałające zmianom klimatu – oryginał lub kopia. Jeżeli Wnioskodawca chce otrzymać punkty w ramach kryterium „Projekt zawiera inwestycje wpływające na ochronę środowiska oraz przeciwdziałające zmianom klimatu”.

9.Dokumenty potwierdzające, ze planowana do realizacji operacja jest ukierunkowana na zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych – oryginał lub kopia. Jeżeli Wnioskodawca chce otrzymać punkty w ramach kryterium Ukierunkowanie na zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych.

Poza ww. dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów wyboru operacji, należy załączyć wszystkie dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o powierzenie grantu, które potwierdzają spełnianie przez Wnioskodawcę i operację objętą wnioskiem o powierzenie grantu, warunków przyznania pomocy określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Spełnianie przez Grantobiorcę i operację objętą wnioskiem o powierzenie grantu warunków przyznania pomocy będzie również weryfikowane na podstawie informacji zawartych w wypełnionym wniosku o powierzenie grantu.

XIII. Miejsce udostępniania LSR, formularza wniosku o powierzenie grantu, formularza wniosku o rozliczenie grantu, formularza umowy o powierzenie grantu i sprawozdania.

Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu, formularz umowy o powierzenie grantu i sprawozdanie dostępne są na stronie Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” www.buduj.eu jak również w biurze LGD „BUD-UJ RAZEM”, Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd.

LGD „BUD-UJ RAZEM” zapewnia bezpłatne doradztwo w przygotowaniu wniosku o przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność.

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD „BUD-UJ RAZEM”, Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00, telefon (44) 719 22 29, email: biuro@buduj.eu.

Załączniki:

1.Przejście do generatora wniosków online - [PRZEJDZ DO WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW W GENERATORZE WNIOSKÓW ONLINE]

UWAGA! Każdy nabór / ogłoszenie posiada swój indywidualny link przekierowujący Grantobiorcę wyłącznie do wypełniania wniosku z danego zakresu podanego w ogłoszeniu.

2.Krotka_instrukcja_postepowania_z_Generatorem_wnioskow_grantowych1.pdf

3.Wzor_wniosku_o_powierzenie_grantu.docx

4.Instrukcja_wypelniania_wniosku_o_powierzenie_grantu.docx

5.Wzor_wniosku_o_rozliczenie_grantu.docx

6.Instrukcja wypełniania wniosku o rozliczenie grantu - otwórz

7.Wzor_umowy_o_powierzenie_grantu1.doc

8.Wzor_sprawozdania1.doc

9.Karta_weryfikacji_zgodnosci_wniosku_grantowego_z_LSR.doc

10.Karta_oceny_wedlug_lokalnych_kryteriow_wyboru.docx

11.Lokalne_kryteria_wyboru_operacji_dla_projektow_grantowych.PDF

12.Zgodność zadania z kryteriami wyboru grantobiorców określonymi przez LGD Zalacznik_nr_12_do_ogloszenia_3_2017_G1.docx

13. Zalacznik_nr_13_Planowane_do_osiagniecia_w_ramach_naboru_nr_3_2017_G_cele_i_wskaznik.doc

14.Oswiadczenie_o_kwalifikowalnosci_VAT-grant.docx

15.Formularz_odwolania_od_decyzji_Rady.docx

16.Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” na lata 2014-2020 - otwórz

17.Regulamin obrad Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” - otwórz

 

 

Data: Piątek, 30 czerwca 2017r.  4940 wejść.

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje