Obraz
Plansza

Informacja o braku zgłoszeń zamiaru realizacji projektów nr 1/2023/OW

      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ujazd, 06.02.2023 r.     

 

                 Informacja o braku zgłoszeń  zamiaru realizacji projektów nr 1/2023/OW

 

Zgodnie z procedurą dotyczącą Projektów Własnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” informujemy, że:

- na ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej nr 1/2021/OW, w ramach poddziałania 19.2, nie odpowiedział/nie zgłosił się żaden z oferentów w obowiązujacym terminie do 03.02.2023 r.


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” wszczyna procedurę dotyczącą złożenia wniosku o przyznanie pomocy na realizację operacji z zakresu:

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, zgodnie z §2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2019 r., poz. 664). 

Cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR, które będzie realizować operacja własna:

Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD „BUD-UJ RAZEM”

Cel szczegółowy: Rozwój kultury poprzez wspieranie inicjatyw z zakresu dziedzictwa kulturalnego, historycznego i przyrodniczego

Przedsięwzięcie: Działania służące promocji obszaru

Planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji operacji własnej wskaźniki:

 Wskaźnik produktu: Liczba wydanych materiałów promocyjnych/ informacyjnych obszaru – 1szt.

Wskaźnik rezultatu: Liczba odbiorców materiałów promocyjnych/ informacyjnych obszaru – 100 osób

Data: Poniedziałek, 6 lutego 2023r.  499 wejść.

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje