Obraz
Plansza

2/2020 Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi

                                                                                                                  Ujazd, dn. 25.08.2020r.                                                                                                   OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2020   

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ BUD-UJ RAZEM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na przedsięwzięcie: Tworzenie i rozwój centrów przetwórstwa lokalnego.

Termin i miejsce składania wniosków:

Od dnia 08.09.2020 r. do dnia 21.09.2020 r., w godzinach od 9:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku.  

Miejsce i tryb składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „BUD-UJ RAZEM”, Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd, Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników składa się w terminie i miejscu podanym powyżej: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej.

Zakres tematyczny:  

Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi.

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszenia:  

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru nr 2/2020 wynosi 800 000 zł

Załączniki:  

Ogloszenie_o_naborze__2_2020.doc

1.Karta weryfikacji

2.KRYTERIA_WYBORU_-_inkubator_aktualizacja_30.06.2020.pdf

3.Planowane_do_osiagniecia_w_ramach_naboru_nr_2_2020_cele_i_wskazniki.pdf

4.Formularz wniosku o przyznanie pomocy

- Wniosek o przyznanie pomocy (excel) - wersja 3z - WoPP_19_2_I_3z_20171016.xlsx

- Wniosek o przyznanie pomocy (pdf.)- wersja 3z - otwórz

5.Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

6. Wzór biznesplanu.

- Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.pdf) - otwórz

- Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx) - BP_19_2_I_Inkub_3z_20171016.docx

- Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) -BP_19_2_I_3z_TabFinans_201710161.xlsx

7. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - otwórz

8.Lista wymaganych dokumentów potweirdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia - Zalacznik_nr_8_do_ogloszenia_2_2020.docx

9. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji - Zalacznik_nr_8_do_ogloszenia_o_naborze_wnioskow_nr_2_2020.pdf

10.Formularz umowy o przyznaniu pomocy

- Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz

- Zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz

- wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz

- kary administracyjne  (.pdf) - otwórz

- kary administracyjne (pdf.) - otwórz

- Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

11.Formularz wniosku o płatność.

- Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz

- Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - WoP_19_2_I_4z_20190723.xlsx

12.Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - otwórz

-  Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) - WoP_19_2_I_P_Zal_3_SRBP_201906051.xlsx

- Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz

13.Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,BUD-UJ RAZEM'' na lata 2014-2020.

14.Regulamin obrad Rady

15. Formularz_-_PRODUKT_LOKALNY.pdf

16.Formularz_-_INNOWCYJNOSC.pdf

17.Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

 

 

Data: Wtorek, 25 sierpnia 2020r.  1744 wejść.

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje