Obraz
Plansza

1/2020 ,,Rozwijanie działalności gospodarczej"

 

                                                                                    

                                                                                                                                              Ujazd, dn. 25.08.2020r

                                                             OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2020                        

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ BUD-UJ RAZEM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim w ramach Przedsięwzięcia:  ,,Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR”

   Termin składania wniosków:

Od dnia 08.09.2020 r. do dnia 29.09.2020 r., w godzinach od 9:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku

     Miejsce i tryb składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”, Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd.
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników składa się w terminie i miejscu podanym powyżej: bezpośrednio tj. osobiście, lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej i dołączonych do nich wersjach elektronicznych*.
Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

Zakres tematyczny:

"Rozwijanie działalności gospodarczej"

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszenia:

Wysokość dostępnych środków na operacje w ramach naboru nr 1/2020 na przedsięwzięcie „Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LSR” wynosi 950 000,00  zł

 Załączniki:

Ogloszenia_o_naborze_wnioskow_o_przyznanie_pomocy_na_operacje_z_zakresu_rozwoju_przedsiebiorczosci.pdf

1.Karta weryfikacji zgodności operacji z LSR

2. Lokalne kryteria wyboru operacji  - KRYTERIA_WYBORU_-_Rozwijanie_dzialalnosci_aktualizacja_30.06.2020.pdf

3. Planowane_cele_i_wskazniki.pdf

4.  Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy z danymi Stowarzyszenia LGD ,,BUD-UJ RAZEM'' (.xlsx) - wersja 3z -Kopia_WoPP_19.2_I_3z_6-1_-_z_danymi_LGD.xlsx
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - otwórz

5. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z)  - otwórz

6. Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) -  otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx) - otwórz
 • Biznesplan (inkubator) - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz

7. Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

8.Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji

9. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) -  otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) -  otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) -  otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) -  otwórz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) (wersja uaktualniona do umowy 7z) - otwórz

10. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 4z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z - otwórz

11. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) -  otwórz

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz

12. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD ,,BUD-UJ RAZEM'' NA LATA 2014-2020 - otwórz

13. Regulamin obrad Rady Stowarzyszenia LGD ,,BUD-UJ RAZEM'' - otwórz

14.Formularz_-_PRODUKT_LOKALNY.pdf

15.Formularz_-_INNOWCYJNOSC.pdf

16.  Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Załączniki dodatkowe:

Regulamin doradztwa - otwórz

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

 • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji  operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.pdf) - otwórz

Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

 

Data: Wtorek, 25 sierpnia 2020r.  2606 wejść.

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje