Obraz
Plansza

3/2018 Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi

                                                                    OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2018                     Ujazd, dn.08.10.2018r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ BUD-UJ RAZEM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na przedsięwzięcie: Tworzenie i rozwój centrów przetwórstwa lokalnego.

Termin i miejsce składania wniosków:

Od dnia 22.10.2018 r. do dnia 05.11.2018 r., w godzinach od 9:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku.

Miejsce i tryb składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „BUD-UJ RAZEM”, Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd, Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników składa się w terminie i miejscu podanym powyżej: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej.

Zakres tematyczny:

Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi.

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszenia:

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru nr 3/2018 wynosi 500 000 zł

 

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze 3 2018
1.Karta weryfikacji
2.Kryteria wyboru
3.Cele i wskaźniki
4.Formularz wniosku o przyznanie pomocy
- Wniosek o przyznanie pomocy (excel) - wersja 3z danymi LGD - otwórz
- Wniosek o przyznanie pomocy (excel) - wersja 3z - otwórz
- Wniosek o przyznanie pomocy (pdf.)- wersja 3z - otwórz
5.Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz
6.Wzór biznesplanu
- Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.pdf) - otwórz
- Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx) - otwórz
- Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
7. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - otwórz
8. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji -otwórz
9.Formularz umowy o przyznaniu pomocy
- Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
- Zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
- wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
- kary administracyjne  (.pdf) - otwórz
- kary administracyjne (pdf.) - otwórz
- Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz
10.Formularz wniosku o płatność.
- Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
- Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - otwórz
11.Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - otwórz
-  Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) - otwórz
- Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz
12.Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
- Oświadczenie (.pdf) - otwórz
- Oświadczenie (.excel) - otwórz
13. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz
14. formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis
15.Procedury
16.Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,BUD-UJ RAZEM'' na lata 2014-2020.
17.Regulamin obrad Rady
18.Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Data: Poniedziałek, 8 października 2018r.  3541 wejść.

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje