Obraz
Plansza

5/2017 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

                                                                                                                                                                               Ujazd,dn.25.09.2017 r.

                                                                          OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ BUD-UJ RAZEM” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

Od dnia 16.10.2017 r. do dnia 03.11.2017 r., w godzinach od 9:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”, Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd.

II. Tryb składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników składa się w terminie i miejscu podanym powyżej: bezpośrednio tj. osobiście, lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej i dołączonych do nich wersjach elektronicznych*.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data przyjęcia w biurze Lokalnej Grupy Działania „BUD-UJ RAZEM”.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć  na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

 * wersja elektroniczna powinna zawierać Wniosek o przyznanie pomocy. Dokumenty muszą być tożsame z wersją papierową.

III. Forma wsparcia:

Refundacja kosztów kwalifikowalnych.

Do poziomu 70% w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Intensywność pomocy dla jednostek sektora finansów publicznych wynosi 63,63%.

Intensywność pomocy dla beneficjentów spoza sektora jednostek finansów publicznych wynosi 100%.

IV. Zakres tematyczny:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, zgodnie z §2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.).

V. Warunki udzielenia wsparcia:

Operacja musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.), a ponadto zostać uznana za zgodną z LSR, w tym zgodną z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja musi uzyskać minimum 14 pkt. zgodnie z Kartą oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.

W przypadku, gdy dwa wnioski uzyskają tą samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie termin (dzień, godzina) przyjęcia wniosku.

VI. Kryteria wyboru operacji

Są dostępne na stronie internetowej www.buduj.eu oraz stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

VII. Planowane do osiągnięcia w ramach naboru cele i wskaźniki

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze.

VIII. Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia warunków udzielenia wsparcia:

  1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia o naborze.
  2. Wykaz wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 7 do ogłoszenia.
  3. Poza ww. dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, należy załączyć wszystkie inne dokumenty, które pozwolą na ocenę wniosku.

Spełnianie przez Wnioskodawcę i operację objętą wnioskiem o przyznanie pomocy warunków przyznania pomocy będzie również weryfikowane na podstawie informacji zawartych w wypełnionym wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanie.

IX. Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru

Wysokość dostępnych środków na operacje w ramach naboru nr 5/2017 na przedsięwzięcie „Budowa przebudowa, modernizacja i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu” wynosi 661 140 zł.

X. Miejsce udostępniania LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność wraz z instrukcjami oraz formularza umowy o przyznaniu pomocy

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami oraz formularza umowy o przyznaniu pomocy dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” www.buduj.eu jak również w biurze LGD „BUD-UJ RAZEM”, Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.buduj.eu oraz w biurze LGD „BUD-UJ RAZEM”, Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd.

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD „BUD-UJ RAZEM”, Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, telefon (43) 842 35 22, email: biuro@buduj.eu  

XI. Typy operacji możliwe do realizacji w ramach danego przedsięwzięcia

Zgodnie z zapisami LSR (rozdział V) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przebudowa, modernizacja i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu” mogą być realizowane następujące typy operacji:

- budowa, przebudowa, modernizacja i/lub wyposażenie małej infrastruktury np. place zabaw, siłownie zewnętrzne, tereny zielone, wiaty, altany itp.

Załączniki:

1. Karta weryfikacji zgodności

2. Lokalne kryteria wyboru operacji – Projekty inne niż: granty, projekty własne LGD oraz operacje w zakresie rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim Lokalne_kryteria_wyboru_operacji.PDF

3. Planowane_do_osiagniecia_w_ramach_naboru_nr_5_2017_cele_i_wskazniki.docx.doc

4. Formularz wniosku o przyznanie pomocy

Wniosek_o_przyznanie_pomocy_z_danymi_Stowarzyszenia_LGD_BUD-UJ_RAZEM1_5.xlsx

- Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z  - otwórz

- Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z  WoPP_19_2__I_2z__1__1.xlsx

5. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

6. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia Zalacznik_nr_6_do_ogloszenia_5_2017.docx

7. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji  Zalacznik_nr_7_do_ogloszenia_o_naborze_wnioskow_nr_5_2017.docx

8. Formularz umowy o przyznaniu pomocy.

- Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz

- Zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz

- Wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

- Kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - otwórz

- Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) - otwórz

9. Formularz wniosku o płatność.

- Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz

- Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z WoP_19_2_I_W__2z_IW.xlsx

10. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - otwórz

11. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” na lata 2014-2020 - otwórz

12. Regulamin obrad Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” - otwórz

 

 

Data: Poniedziałek, 25 września 2017r.  4230 wejść.

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2023 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje