Obraz
Plansza

LGD "BUD-UJ RAZEM" zatrudni Młodszego Specjalistę ds. projektów

Zarząd Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Młodszy Specjalista ds. projektów.

Wymiar etatu – pełny etat
Zatrudnienie: umowa o pracę
Ilość wakatów: 1
Miejsce wykonywania pracy: Plac Kościuszki 5; 97-225 Ujazd

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie wyższe, dopuszcza się wykształcenie średnie uwzględniane tylko w przypadku gdy kandydat jeszcze studiuje na kierunku zgodnym z stanowiskiem pracy,
 2. Znajomość problematyki  w zakresie realizacji projektów z udziałem środków UE,
 3. Znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustaw i rozporządzeń dotyczących PROW,
 4. Umiejętność posługiwania się programami komputerowymi, w tym edytorami tekstów i arkuszami kalkulacyjnymi,
 5. Prawo jazdy kat. B.

Zakres zadań:

 1. Realizacja bieżących prac biura LGD
 2. Weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020
 3. Opracowywanie dokumentów związanych z oceną i realizacją wniosków aplikacyjnych
 4. Analiza wniosków Beneficjentów o dokonanie zmian w projektach.
 5. Przygotowanie umowy o dofinansowanie projektów grantowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020
 6. Monitorowanie Beneficjentów zgodnie z obowiązującą wewnętrzną procedurą
 7. Monitorowanie przebiegu wdrażania projektów i osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu
 8. Obsługa potencjalnych Beneficjentów : udzielania informacji beneficjentom nt. możliwości otrzymania dofinansowania oraz obowiązujących przy składaniu wniosków dokumentów, zasad i procedur.
 9. Sporządzanie sprawozdań z realizacji lokalnej strategii rozwoju
 10. Obsługa archiwum Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”
 11. Prowadzenie działań z zakresu monitoringu i ewaluacji określonych w lsr
 12. Realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura.

Kandydat zobowiązany jest złożyć
  - list motywacyjny;
  - życiorys – curriculum vitae;
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
  - kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
  - dokumenty poświadczające staż pracy;
  - oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
  - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania       „BUD-UJ RAZEM” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922);

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w terminie od 13.08.2018 r. do 24.08.2018 r.
na adres:
Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM”
Plac Kościuszki 5; 97-225 Ujazd

 • osobiście w Biurze LGD, od pn-pt w godzinach 8:00-16:00
 • pocztą (decyduje data wpływu do biura) na podany adres

Etapy konkursu:
  - Złożenie dokumentów przez Kandydatów;
  - Rozmowa kwalifikacyjna;
  - Ogłoszenie wyników;

 

 Autor: Piotr Deperasiński.  Data: Poniedziałek, 13 sierpnia 2018r.  423 wejść.

Powrót do przeglądania aktualności

Współpraca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2020 LGD BUD-UJ RAZEM

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje